„Kropla drąży skałę nie siłą,

lecz ciągłym padaniem.”

- Owidiusz

Pomoc dla poszkodowanej w pożarze Rodziny z Poraja.
2018-10-10

Pomoc dla poszkodowanej w pożarze Rodziny z Poraja.

W nocy z 7 na 8 października w Poraju doszło do tragedii. Spłonął doszczętnie dom, w którym mieszkała rodzina – młode małżeństwo z dwójką dzieci – chłopców w wieku 4 i 5 lat.

Wizyta w firmie Sokpol.
2018-08-07

Wizyta w firmie Sokpol.

W czasie wakacji nasi podopieczni wraz ze swoimi opiekunami odwiedzili firmę Sokpol.

Dni Myszkowa 2018
2018-07-03

Dni Myszkowa 2018

Fundacja "Kropla Szczęścia" uczestniczyła w tegorocznych Dniach Myszkowa.

Pomaganie przez kibicowanie - podsumowanie.
2018-03-01

Pomaganie przez kibicowanie - podsumowanie.

W sobotę 24.02.2018 w myszkowskim Liceum Ogólnokształcącym im. mjr Henryka Sucharskiego dla podopiecznych Fundacji "Kropla Szczęścia" zagrali pasjonaci piłki nożnej.

Pomaganie przez morsowanie - podsumowanie
2018-01-23

Pomaganie przez morsowanie - podsumowanie

"Pomaganie przez morsowanie", które odbyło się 21 stycznia 2018r w Myszkowie przy ul. Zamenhoffa (Staw nr 5) to niesamowie widowisko, w którym główną rolę odegrali miłośnicy zimowych kąpieli.

Pomaganie przez morsowanie.
2017-12-27

Pomaganie przez morsowanie.

Fundacja "Kropla Szczęścia" wraz z Myszkowskim Klubem Morsa zaprasza wszystkich miłośników zimowych kąpieli na charytatywne morsowanie.

Partnerzy i sponsorzy

Szanowny Użytkowniku,

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje, z których dowiesz się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron internetowych oraz jakie przysługują Ci uprawnienia z tym związane.

INFORMACJE NA TEMAT TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, jest Fundacja "Kropla Szczęścia", 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000665435, NIP 5771982475  (dalej jako „my”).

Jak się z nami skontaktować w sprawie twoich danych osobowych?

We wszelkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować telefonicznie dzwoniąc na infolinię +48 514 841 826 lub pisząc do nas orzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt na stronie www.kroplaszczescia.pl

Jakie dane na temat Twojej osoby przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron internetowych?

Przetwarzamy dane osobowe, które podajesz nam wypełniając formularz kontaktowy lub inny formularz przeznaczony do wpisania do niego danych osobowych, zamieszczony na naszych stronach internetowych.

Dodatkowo wykorzystujemy pliki Cookies oraz inne narzędzia rejestrujące ruch na naszych stronach internetowych. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

Jakie dane na temat Twojej osoby będziemy przetwarzać w wyniku kontaktu z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej

Będziemy przetwarzać tylko Twoje dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, jeżeli zostaną nam podane. Przepisy dotyczące danych osobowych nie mają jednak zastosowania do takiego przetwarzania danych osobowych, podobnie jak niektóre informacje zawarte poniżej.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe podane w formularzach zawartych na naszych stronach internetowych przetwarzamy przede wszystkim w celach, do jakich służą poszczególne formularze. Na przykład, gdy wypełnisz i wyślesz formularz kontaktowy z zapytaniem Twoje dane wykorzystamy do kontaktu z Tobą, telefonicznego lub mailowego, w celu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. 

Podstawą prawną przetwarzania danych w powyższych przypadkach, jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na kontaktowaniu się z Tobą w interesujących Cię sprawach oraz na marketingu naszych produktów lub usług.

Szczególnym formularzem dostępnym na naszych stronach internetowych, jest formularz uzupełniany przez Ciebie danymi, gdy chcesz zawrzeć z nami umowę na dostawy naszych konkretnych produktów lub usług. Wypełnienie formularza wraz ze wskazaniem interesującego Cię przedmiotu umowy inicjuje proces zawarcia z nami umowy. Dane podane przez Ciebie w takim formularzu przetwarzamy, gdyż jest to niezbędne do zawarcia z Tobą umowy, a następnie do jej wykonania. Dane te, jak również dane, które podasz nam w dalszych etapach zawierania z nami umowy, będziemy przetwarzać w celu realizacji postanowień umowy, w tym dostarczania do Ciebie naszych produktów i wykonywania usług (serwis, sanityzacja urządzeń), obsługi Twoich zgłoszeń lub reklamacji, kontaktowania się z Tobą w celach związanych z zaplanowanymi dla Ciebie dostawami lub usługami, umożliwienia Ci kontaktu z nami oraz weryfikacji Twojej tożsamości, gdy się z nami kontaktujesz.

Twoje dane uzyskane przez nas w związku z zawarciem z nami umowy będziemy również przetwarzać do realizacji innych celów, wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. dla następujących potrzeb:

  • prowadzenia analiz statystycznych,
  • obsługi kontaktów

 

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, niemniej bez podania danych w formularzu nie będziemy mogli zrealizować funkcji, do jakiej formularz jest przeznaczony.

Nie przekazujemy ani nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem:

  • organów publicznych, takich jak policja lub prokuratura, jeśli się do nas zwrócą o Twoje dane w ramach konkretnego postepowania na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotów, które działają na nasze zlecenie i na naszą rzecz oraz przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu i na nasze potrzeby. Są to na przykład podmioty, które pomagają nam w administrowaniu naszymi stronami internetowymi, firmy udzielające nam wsparcia w zakresie archiwizacji i zarzadzania dokumentami, marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług. Podmioty te działają na podstawie zawartych z nami umów o powierzeniu przetwarzania danych i nie mogą wykorzystywać Twoich danych na własne potrzeby lub potrzeby osób trzecich.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do „państw trzecich” w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Zgodnie z przepisami masz prawo do żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych do innego administratora, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z prawa do sprostowania danych możesz skorzystać, jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach kontatkwoych i  informacyjnych. Możesz także wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez nas Twoich danych w celu realizacji naszych innych prawnie usprawiedliwionych potrzeb. W tym ostatnim wypadku będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich danych, jeśli nie wystąpi nadrzędna, prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania po naszej stronie.

Możesz zażądać usunięcia Twoich danych, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane lub w inny sposób przetwarzane, zgłosisz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu obowiązującego prawa.

W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, możesz skorzystać z tego uprawnienia, gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe (w takim wypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowośćtych danych); twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz wnieść do organunadzorczego, którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) zaś niedługo organem tym może zostać Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Dane przetwarzane w celu realizacji naszych potrzeb wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji tych potrzeb lub do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Dane przetwarzane w celu realizacji naszych potrzeb wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym w celu informacyjnym o Naszej działalności, będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji tych potrzeb lub do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Twoje dane osobowe podane w związku zawarciem przez Ciebie z nami umowy będziemy przechowywać tak długo, jak jest to niezbędne do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie możesz zgłaszać wobec nas i jakie my możemy zgłaszać wobec Ciebie w związku z realizacją umowy, tj. z reguły przez okres maksymalnie 10 lat od czasu zakończenia umowy.

 

Fanimani banner
Fanimani banner